Reference: Ryba Košice

RYBA KOŠICE: BNS, to nie je len štatistika

Ryba Košice, spol. s r.o., využíva transparentný, adaptabilný a pre manažment ľudsky prístupný systém obchodných, ekonomických, výrobných a dopravných analýz s dennou aktualizáciou a jednotnou prezentáciou dát. 

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť RYBA Košice, spol. s r.o., má dlhoročnú tradíciu. Nadväzuje na existenciu štátneho podniku RYBA Košice, ktorý vznikol už v 40-tych rokoch minulého storočia a bol jedinou firmou svojho druhu. V čase privatizácie v roku 1992 zamestnával 78 zamestnancov, v súčasnosti v dôsledku rozšírenia výroby a distribúcie má spolu s dcérskou distribučnou spoločnosťou Calmar 250 zamestnancov. Dôležitým medzníkom vo vývoji spoločnosti RYBA Košice bolo pridelenie identifikačnej značky SK 9-90 ES pre produkciu a vývoz do členských štátov EÚ. V súčasnosti má spoločnosť RYBA Košice päť odbytových stredísk na Slovensku, jedno v Maďarsku a 6742 aktívnych odberných miest. Hlavnou činnosťou spoločnosti je: 

  • Spracovanie morských a sladkovodných rýb 
  • Výroba tradičných rybacích výrobkov
  • Výroba lahôdkových výrobkov
  • Obchodnícka činnosť
  • Distribúcia tovaru vlastnej výroby a obchodného tovaru

Ryba Košice je najväčší výrobca rybích šalátov na Slovensku, s ročným obratom cez 23 miliónov eur (2014).

PRED ZAVEDENÍM BNS

V spoločnosti prebehol logistický audit. Jeho výsledky boli základom pre vytvorenie controllingu v spoločnosti a vytvorenie systému analýz vo forme xls súborov vyhodnocovaných na mesačnej báze. Majiteľ spoločnosti vydal súhrn opatrení s cieľom optimalizácie nákladov spoločnosti. Mesačné a štvrťročné vyhodnocovanie týchto opatrení bolo časovo veľmi náročné a manažment začal hľadať riešenie, ktoré by plnenie opatrení kontrolovalo automaticky. Existujúci systém analýz taktiež nepostačoval na včasnú a správnu predikciu požiadaviek zákazníkov, či analýzu ich pridanej hodnoty pre spoločnosť. 

PO ZAVEDENÍ BNS

BNS sa stalo súčasťou denných pracovných aktivít stredného a vrcholového manažmentu. V spoločnosti už nie je možné, aby niekto predložil analýzu, ktorej zdroj nie je možné overiť. Ekonóm vie vyhodnotiť predajnú výkonnosť, vie, ktorý biznis je stratový, obchodník má prehľad, čím ho zaťažuje ekonóm a aký to má dopad na zisk produktu. Výroba pozná svoje skutočné náklady, vie si nasimulovať dopady zmien na nákup či receptúry a nákupca dokáže kontrolovať skutočné obstarávacie náklady, vie vyhodnocovať a porovnávať dodávateľov. Distribúcia – spoločnosť. Calmar vie, koľko stojí konkrétny rozvoz, aké má náklady na auto, depo, zákazníka či vodiča. 

ČO ROZHODLO

Vo výberovom konaní spoločnosť Inekon Systems s.r.o. zvíťazila predovšetkým vďaka konceptu Business Navigácie, ktorý spája proces tvorby a modelovania plánu s kontrolou dosiahnutých výsledkov. Nové riešenie na podporu podnikového riadenia umožňuje zvýšiť flexibilitu rozhodovania manažérov a špecialistov na rýchly vývoj trhu v oblasti „rýchloobrátkového tovaru“. V neposlednom rade to boli aj kompetencie konzultačného tímu Inekon Systems SK pre tento typ biznisu.  

POSTUP IMPLEMENTÁCIE

Po výberovom konaní, do dvoch týždňov boli podpísané zmluvy a do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy sme spustili ostrú prevádzku systému BNS. Veľmi dôležitú úlohu v implementačnom procese zohrala skutočnosť, že sa podarilo vytvoriť akčný team z manažérov spol Ryba Košice vrátane riaditeľa spoločnosti a z konzultantov spoločnosti Inekon Systems, ktorí rozumeli potrebám jednotlivých riaditeľov spoločnosti Ryba Košice.  

VÝSLEDKY 

  • Transparentný systém obchodných, ekonomických či dopravných analýz
  • Denná aktualizácia a jednotná prezentácia dát
  • Prehľad o nákladoch v rámci celej spoločnosti
  • Vysoká miera spolupráce manažmentov oboch spoločností  

Ing. Jozef Gima ml., konateľ spoločnosti Ryba Košice:

„Na riešení MIS si najviac cením, že vďaka ucelenej metodike Business Navigation, podporenej vlastným konceptom softwarového riešenia, je možné v rámci podniku modelovať dopady manažérskych rozhodnutí až do hospodárskych výsledkov spoločnosti. Zároveň nám systém uľahčil plánovanie naprieč firmou od predajnej výkonnosti, kalkulácií až po financie tak, že sa stal bežnou a časove nenáročnou rutinou.“