Reference: PPS Group

PPS Group: vďaka BNS sa plánovanie stalo rýchlejšie a presnejšie

Tvrdé dôsledky krízy v roku 2009 a potom mimoriadne úspešný rok 2010. To boli dve výzvy, ktoré manažment spoločnosti utvrdili v tom, že pokiaľ sa chce takýmto výkyvom v budúcnosti vyhnúť, potrebuje ihneď reagovať na potreby trhu a kľúčových zákazníkov. Predpokladom rentability nie je totiž len vysoká kvalita, ale predovšetkým neustále zvyšovanie cenovej konkurencieschopnosti a včasnosti dodávok. Z tohto pohľadu bolo nevyhnutné zefektívniť, ale predovšetkým zrýchliť procesy, ktoré sú kľúčové v oblasti modelovania, plánovania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov. Preto sme sa rozhodli nájsť pre náš ERP systém manažérsku nadstavbu. Získali sme ju v Business Navigation System (BNS) od spoločnosti INEKON SYSTEMS.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Sme spoločnosť s viac ako 50-ročnými tradíciami v oblasti ťažkej strojárskej výroby. Hlavným strategickým programom je výroba veľkorozmerných zvarencov s vyššou pridanou hodnotou a vysokými nárokmi na kvalitu zvárania a opracovania najmä rámov, korieb, ramien a výložníkov pre rôzne typy banských, poľnohospodárskych, stavebných, cestných mechanizmov a strojov.

PRED ZAVEDENÍM BNS

Vrcholový manažment pracovať so zamestnancami vytvorenými kontrolingovými aplikáciami na báze MS Excell a s kontingenčnými tabuľkami, do ktorých boli vkladané dáta z produkčného informačného systému MFG/Pro. Výsledkom bol rozptýlený systém firemných informácií, ktoré manažmentu spoločnosti neposkytovali včasné informácie potrebné pre podporu riadenia najmä z dôvodu extrémneho nároku na ich spracovanie a nízky užívateľský komfort. Najväčším problémom bolo postihnúť obchodnú dynamiku a premietnuť ju do statického reportuv takom čase, aby manažérske rozhodnutie urobené na jeho základe mohlo ešte niečo zmeniť.

PO ZAVEDENÍ BNS

Dnes má manažment k dispozícii prehľad o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti podniku a analýzu odchýlok od plánu aj s určením zodpovednosti. Zavedením BNS sa v spoločnosti PPS Group podarilo dynamicky previazať riadenie rozpočtov stredísk, projektov a získať kvalitnejšie podklady pre rozhodovanie. Plánovacie procesy v BNS pokrývajú 4 oblasti - oblasť predaja, výrobných kapacít, variabilných nákladov a krycích príspevkov. Východiskom pre plánovanie je prognóza predaja, ktorá sa postupne upresňuje a mení na konkrétne obchodné prípady – zákazky.
BNS preberá všetky prognózy a zákazky automaticky a prehľadne zo základného systému. Denne potom informuje o ich vývoji v časovom horizonte až 36 mesiacov. Neustále meniace sa odhady, ktoré sa prispôsobujú požiadavkám zákazníkov, sa odrážajú v kvartálnych aktualizáciách business plánu. Tie je možné vďaka BNS zostavovať v rôznych verziách.

ČO ROZHODLO

Generálny riaditeľ spoločnosti sa osobne angažoval pri výbere a hodnotení potencionálnych dodávateľov MIS. Spoločnosť INEKON SYSTEMS bola vybratá na základe prezentácie riešenia, metodiky a skúseností s dodávkou BNS v strojárskych firmách. Dôležitú úlohu zohrali aj odporúčania dodávateľov a znalosť prevádzkového systému QAD Enterprise Applications.

POSTUP IMPLEMENTÁCIE

Implementáciu riešenia odštartoval dvojdňový Business Navigation Training, na ktorom experti spoločnosti Inekon Systems spolu s manažmentom spoločnosti PPS Group a.s. kreovali požiadavky a nároky na plánovacie a controllingové procesy a systém reportingu. Následne bola vypracovaná Navigačná koncepcia riešenia. Tá špecifikovala potrebné moduly zabezpečujúce informačnú podporu jednotlivým oblastiam predajnej výkonnosti, nákladovosti a ziskovosti a finančnej výkonnosti. Zároveň bol schválený pracovný postup implementácie. Neskôr bola eště pridaná informačná podpora zameraná aj na oblasť podpory manažovania výrobných zdrojov. Pri implementácii využili konzultanti Inekon Systems svoje skúsenosti z odvetvových riešení pre segment strojárstva.

VÝSLEDKY

  • Zjednotenie reportingu do ucelených zostáv, kde je možné dohľadať príčiny vzniku odchýlok a zodpovednosť kompetentných osôb
  • Umožnenie tvorby variantných i kĺzavých plánov a ich dopadov pre všetky kľúčové oblasti firmy
  • Rýchle a aktuálne manažérske informácie na základe integrácie dát zo systému QAD Enterprise Applications a Sysklass
  • Meranie predajnej výkonnosti, nákladovosti, ziskovosti a finančnej výkonnosti prostredníctvom KPI ukazovateľov
  • Koncepcia BNS, ktorá podporuje tvorbu vlastných užívateľských panelov, podporila štandardizáciu plánovacích a kontrolingových procesov.

 

Mgr. Michal Sýkora, finanční ředitel PPS Group:

BNS sa stal imanentnou súčasťou riadenia spoločnosti, ako základný MIS nám poskytuje podporu pre včasné prijímanie manažérskych rozhodnutí, spočívajúcich či už v úplnej zmene kurzu do nových modrých oceánov, alebo jemnej korekcii zvoleného smeru „natočením kormidla.