Reference: Linea Nivnice

LINEA NIVNICE - Podpora managementu společnosti – usnadnění navigace k naplnění podnikatelského cíle v oblasti financí, obchodu i výroby

LINEA je doma na Dolňácku, což je nejdůležitější částí Slovácka v podhůří Bílých Karpat. Výhodnou polohu na česko-slovenské hranici využívá pro zásobování obou republik. Tady se nápoje vyrábí již přes 60 let. Schopnost dlouhodobě obstát v konkurenčním odvětví výroby nápojů závisí nejenom na kvalitě výrobků, ceně a znalosti trhu, ale čím dále tím více na schopnosti zajištění dostatku informací pro spolehlivé operativní řízení firmy.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

LINEA NIVNICE, a.s., je 100% vlastněná českými akcionáři. Firma patří k největším tuzemským výrobcům ovocných šťáv, nápojů, ovocných vín, přesnídávek a sirupů zastoupené značkou HELLO. V téměř každé oblasti zaujímá první nebo druhé místo na trhu. Velkou tradici má rovněž v produkci lihovin. První likér zde byl vyroben v roce 1946. 

PŘED ZAVEDENÍM BNS

I přes využívání interních pohledů byla firma vůči klíčovým ukazatelům „slepá“ a dosažení správného KPI pro ni bylo časově příliš náročné. Pro potřebu řízení chyběly důležité ukazatele výkonnosti a nebyly nastaveny korektní plánovací procesy, které by promítly změny KPI do hospodářského výsledku. Existoval významný objem dodávek k zákazníkům, zejména obchodním řetězcům, u kterého nebylo možné jednoduše, přesně, rychle a hodnověrně zhodnotit ekonomický přínos.

PO ZAVEDENÍ BNS

Výsledkem spolupráce s INEKON SYSTEMS, která se díky Navigačnímu workshopu zaměřila na zlepšení metodiky řízení obchodu, zpřesnění výrobkové kalkulace a lepší alokaci obchodních nákladů na zákazníky, bylo zásadní zlepšení přehledu o struktuře nákladů a výnosů jak na partnery, tak na výrobky a jejich skupiny. BNS nám umožňuje rychle reagovat na změny a flexibilně prognózovat prodejní výsledky. Současně jsou propojeny klíčové kompetenční oblasti firmy, takže jsme schopni velmi rychle změny v plánu či výhledu prodeje promítnout např. do variabilních nákladů či hospodářského výsledku společnosti. To nám pomáhá rychleji analyzovat situaci na trhu a přijmout správná rozhodnutí.

CO ROZHODLO

Společnost INEKON SYSTEMS se osvědčila jako specialista na danou oblast díky konceptu Business Navigace, který propojuje proces tvorby a modelování plánu s kontrolou dosažených výsledků. Nové řešení BNS na podporu podnikového řízení umožňuje zvýšit flexibilitu rozhodování vedení společnosti s ohledem na rychlý vývoj trhu. Toto řešení vnímáme jako předpřipravené odvětvové řešení pro potravinářský průmysl – manažerský nástroj s ucelenou metodikou a jasnými analytickými a plánovacími postupy. 

POSTUP IMPLEMENTACE

V rámci vedení společnosti jsme si chtěli nejprve ujasnit cílový koncept systému řízení. Proto jsme jako první krok zvolili Navigační workshop, kde jsme si společně s experty INEKON SYSTEMS vyjasnili podobu procesů plánování a řízení, potřeby našich interních analýz a kde se nám podařilo sjednotit pohled na systém plánování a reportingu a s ním související klíčové ukazatele (KPI). Ve výsledné Navigační koncepci vypracoval INEKON SYSTEMS přesné zadání a řešení manažerského systému včetně harmonogramu a odpovědnosti realizačního týmu. Implementace jednotlivých modulů byla realizována postupně – nejprve prodej, pak finance, manažerská výsledovka a náklady. Celý proces implementace netrval déle než čtyři měsíce od odsouhlasení zadání.

VÝSLEDKY

  • Zpřesnění a lepší zacílení plánů a krátkodobých prognóz.
  • Promítnutí rychlých změn trhu do obchodního plánování a následných procesů.
  • Rychlejší identifikace příčin změn a určení odpovědnosti díky kontrole vykazované skutečnosti a analýze odchylek od plánu.
  • Zavedení pružné tvorby plánu a průběžných výhledů.
  • Zajištění spolehlivosti zpracovaných informací – Systém BNS přinesl pořádek a kontrolu nad daty, poskytuje rychle relevantní informace o obchodní činnosti, umožňuje vyhodnotit rentabilitu výroby a prodeje.

Ing. Gabriel Slanicay, generální ředitel:

„BNS nám umožňuje plánování celé firmy, od prodejní výkonnosti přes kalkulace až po finance, takovým způsobem, že se stalo běžnou a časově nenáročnou součástí každodenní práce. Podpora systémem BNS znamená úsporu času všem zúčastněným pracovníkům a lepší navigaci pro rozhodování managementu. Cílem dalšího směřování naší společnosti je rozvoj aktivní obchodní politiky a upevnění postavení největšího výrobce ovocných šťáv na tuzemském trhu.“