Reference: Druchema

DRUCHEMA: Rozšíření BNS plní očekávání

Společnost Druchema je tradiční českou firmou, která se již přes 50 let zaměřuje na chemickou výrobu, a její produkty dosahují světové úrovně. Více než 9 let jí k tomu pomáhá také sofistikovaný nástroj pro manažerské rozhodování – Business Navigation System (BNS). Vynikající zkušenosti s tímto systémem a jeho nepochybný přínos k úspěšnému podnikání vedl v roce 2012 k jeho rozšíření o další moduly finanční výkonnosti.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Druchema byla založena 4. června 1951 v Praze a v průběhu let se stala největším českým chemickým družstvem a zavedeným výrobcem kvalitních českých produktů. Společnost stále prochází průběžnou transformací, která z ní dnes činí plně konkurenční, moderní chemickou společnost evropského formátu. Působí na trhu nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu a dokonce i v Norsku. Zaměřuje se zejména na výrobu produktů z oblasti dům a zahrada, hobby, autokosmetika nebo sport a volnočasové aktivity.

PŘED ROZŠÍŘENÍM BNS

Od své implementace v roce 2006 sloužil BNS v Druchemě především k reportingu, plánování a zajištění uceleného pohledu na prodejní data společnosti. Po celou dobu jeho využívání jsme byli v kontaktu se specialisty ze společnosti Inekon Systems, se kterými jsme pravidelně konzultovali další možnosti tohoto systému. Zatímco některá naše přání bylo možné naplnit v rámci stávajícího systému, výsledkem jiných jsou nové moduly, které Inekon Systems následně implementoval.

PO ROZŠÍŘENÍ BNS

Cílem Inekon Systems bylo především nabídnout manažerům Druchemy dostatečně silný nástroj pro sledování rentability produktů. Výsledek přesně odpovídá našim požadavkům. Nově vytvořené moduly v prostředí BNS totiž napomáhají nejen plánovat a řídit prodej a ziskovost jednotlivých produktů, ale také plně pokryjí potřeby zcela detailního zhodnocení dat z procesu výroby. Pomáhají nám rovněž s analýzou efektivity výroby, která nebyla na úrovni základního informačního systému možná. 

CO ROZHODLO

Pro rozšíření nástroje BNS rozhodly nejen dobré letité zkušenosti s Inekon Systems a se samotným systémem, ale i konkrétní možnosti nových modulů. Plánování v modulech finanční výkonnosti (Fixní náklady, Hospodářský výsledek) neprobíhá přes klasickou strukturu účtové osnovy či její části, ale přes firemní manažerskou výsledovku, která je základem nových modulů. Každou položku vstupních účetních hodnot, které nemusejí odpovídat již známé a očekávané realitě, je možné jednoduše doplnit uživatelsky odlišitelnou korekcí (například dohadnými položkami). Samozřejmostí je pak také možnost zobrazení samostatných vstupních účetních dat, samostatných korekcí či údajů obojího druhu dohromady. Do BNS byly vedle manažerské výsledovky převedeny i doplňkové manažerské reporty. Oproti stavu před zavedením systému tak ušetříme cenný čas při periodickém reportingu, kdy nám sestavení manažerské výsledovky či jiných doprovodných reportů nyní zabere výrazně méně času.

VÝSLEDKY

Modul Variabilní náklady

  • Umožňuje srovnávat skutečnou spotřebu materiálu v hodnotovém i naturálním vyjádření (náklady, množství) dle evidence ve výrobě s normou pro dané období.
  • Zobrazí odchylku mezi plánovaným množstvím do výroby s množstvím skutečně vyrobeným.
  • Porovná reálný čas, který na výrobě produktu zaměstnanci skutečně stráví, s normou pro daný výrobní příkaz.

 Modul Kalkulace a příspěvky

  • Zahrnuje čtyři skupiny režijních nákladů.
  • Umožňuje rozdělit mzdové náklady podle výrobních časů.
  • Pravidelné aktualizace zajišťují maximální věrohodnost a správnost celkových výsledků.
  • Alokované náklady se přenáší do modulu Prodejní výkonnost.

 Modul Prodejní výkonnost

  • Umožňuje podrobné sledování zákaznických nákladů a bonusů.
  • Poradí si i s časovým posunem účtování tržeb a zákaznických nákladů.
  • Tržby a náklady pak lze analyzovat v mnoha úrovních kalkulačního vzorce 


Ing. Jiří Daněk, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Druchema:

„BNS nám umožňuje správný pohled na firemní data i trendy do budoucnosti.“

Ing. Miluše Valdová, obchodní a marketingová ředitelka:

„BNS již tradičně využíváme ke sledování a plánování prodejů a jako podklad pro následnou optimalizaci výroby. Díky modulu Prodejní výkonnost dokážeme nyní očistit pohled na tržby o všechny skryté a související náklady a tím zpřesnit hodnotu skutečně dosažených tržeb. V kombinaci s údaji z dalších modulů pak také můžeme snadno stanovit reálnou výši marží.“ 

Ing. Dagmar Negrová, finanční ředitelka:

„Nové moduly využíváme zejména k přesnému vyhodnocování nákladů na danou výrobu. Již nepracujeme pouze s plánovanou hodnotou, ale s přesnými informacemi, které zahrnují skutečně odpracované hodiny, přesné náklady na kooperace a ostatní přímé náklady. Díky tomu můžeme jednoduše zjistit rentabilitu produktů a tyto informace využít i pro budoucí plánování výroby, prodeje i nákladů.“

Jan Král, IT manager:

„Implementace ze strany Inekon Systems tak není jen o analýze našich požadavků a problémů, ale především o zapojení know-how a zkušeností jejich specialistů na jednotlivé oblasti řešení. Z pohledu integrace do systému je nasazení BNS velmi snadné a rychlé, díky stabilní a rozšířené platformě MS SQL serveru a MS Office. Jedná se o prostředí, které je běžnému uživateli velice známé a blízké, proto přechod na tento systém je z uživatelského pohledu velmi snadný.“