Reference: Budějovický Budvar

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR: plány pro více než 50 zemí

Obchodujeme s více než padesáti zeměmi – originální světlý ležák Budweiser Budvar se totiž pije ve všech světadílech. Objem prodeje piva přesahuje 1,3 milionů hektolitrů ročně. Udržení a rozšiřování získaných pozic na trhu v zahraničí i v České republice vyžaduje existenci kvalitních a především rychle dostupných informací, které jsou nutné pro operativní řízení a plánování rozvoje podniku. Nyní je umíme získat díky manažerskému informačnímu systému Business Navigation System (BNS). Vedle klasického využití v ekonomické oblasti jej intenzivně využíváme také v oblasti obchodu, logistiky, lidských zdrojů a výroby.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Budějovický Budvar, n. p., je dlouhodobě jednou z nejúspěšnějších potravinářských společností, která vyváží téměř polovinu své produkce do zahraničí. Budvar je držitelem více než 380 ochranných známek registrovaných ve 101 zemích světa. Postupnou a cílevědomou expanzí na zahraniční trhy a posilováním domácích prodejů získala originální značka Budweiser Budvar na světovém významu.

PŘED ZAVEDENÍM BNS

Základní informační systém podniku neměl manažerskou nadstavbu a neumožňoval plánování. Proto jsme nemohli přehledným a uživatelsky jednoduchým způsobem kombinovat různé pohledy na data, která byla předmětem zkoumání a vyhodnocování. Potřebovali jsme tudíž nástroj, který by nám poskytl informace nejen ve zvolené formě, ale také v požadovaném čase. Interní poptávka po informacích vykrystalizovala již v úrovni středního článku řízení podniku, a to zejména v době, kdy jsme zcela změnili koncepci ekonomického řízení a s ní i způsob plánování, mzdový systém atd. Začala nám chybět zpětná vazba, která by rychle verifikovala naše rozhodnutí, umožnila kontrolu plánu a především identifikovala, kde a proč vznikly případné odchylky.

PO ZAVEDENÍ BNS

Oceňujeme funkcionalitu systému a jednoduchost jeho obsluhy. Využívá totiž chytře ve většině firem již zavedeného tabulkového procesoru Excel. BNS umožňuje variantní zpracování, kombinace různých pohledů nejen na data ve finančních hodnotách, ale také například v naturálních jednotkách, jako jsou v našem případě hektolitry, kusy apod. To ocení každý, kdo sestavuje plán, analyzuje odchylky od jeho plnění a chce předem otestovat důsledky chystaných rozhodnutí. Díky manažerskému systému umíme identifikovat a nastavit osobní odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků za svěřenou oblast řízení na úrovni oddělení či referátů podniku. V současnosti je jich zhruba padesát. Zvláštní pozornost jsme při zavádění BNS věnovali oblasti prodeje. Nyní dokážeme vyhodnotit rentabilitu každého zákazníka. Ve spolupráci s ostatními systémy řízení podniku také dokážeme prostřednictvím BNS efektivně kontrolovat plnění technickohospodářských norem, a tedy také nemalou část přímých nákladů podniku. Zavedením BNS byl získán přehledný manažerský nástroj pro plánování, kontrolu a analýzu. Naši spokojenost vyjadřuje jeho permanentní využívání.

CO ROZHODLO

Hledali jsme manažerský nástroj s ucelenou metodikou a jasnými analytickými a plánovacími postupy vhodný pro nápojářský průmysl. Zároveň jsme požadovali příjemné uživatelské prostředí, jednoduché ovládání a bezpečný přístup širokého počtu uživatelů k datům. Podmínkou byla také snadná údržba a nezávislost na dodavateli systému, avšak i jeho schopnost plnohodnotně se na provozní systém napojit. Všechna tato kritéria INEKON SYSTEMS a jeho BNS splnil. Svou erudovanost a to, že firma má opravdu především v oblasti plánování co nabídnout, potvrdili zaměstnanci dodavatele systému i v průběhu vlastní implementace. Našemu rozhodnutí samozřejmě předcházely i návštěvy ve firmách, kde BNS již používají. Zde jsme se nezajímali jenom o samotnou funkcionalitu BNS, ale také o serióznost firmy INEKON SYSTEMS, způsob řízení implementace a o formy komunikace mezi dodavatelem a odběratelem.

POSTUP IMPLEMENTACE

Na počátku všeho byl workshop, kde jsme si společně s experty INEKON SYSTEMS vyjasnili podobu procesů plánování a řízení a potřeby našich interních analýz. V Navigační koncepci dodavatel vypracoval přesné zadání a řešení manažerského systému včetně harmonogramu a odpovědnosti realizačního týmu. Pravidla a priority musely respektovat organizační strukturu ve společnosti, zodpovědnosti a kompetence, které vyplývají z úrovně řízení a druhu podnikání. Při implementaci jsme také narazili na překážky, které si vyžádaly změny v samotném nastavení některých modulů. V těchto chvílích jsme ocenili flexibilní přístup pracovníků dodavatele.

VÝSLEDKY

  • Manažeři získávají rychlou a jasnou zpětnou vazbu. Díky ní mohou kontrolovat nastavení jednotlivých procesů ovlivňující řízení společnosti, kvalitu dat i jejich zpracování.
  • Variantní zpracování plánu umožňuje projekci zamýšlených změn do hospodářského výsledku či jiných činností podniku. Díky tomu je možné testovat rozhodnutí, která ovlivňují rentabilitu podniku nebo jeho činností.
  • Neustálá kontrola vykazované skutečnosti a analýza odchylek od plánu umožňuje rychlou identifikaci příčin změn a určení odpovědnosti.
  • Zavedený systém přinesl pořádek a kontrolu nad daty, poskytuje rychle relevantní informace o obchodní činnosti, umožňuje vyhodnotit rentabilitu prodeje jednotlivých prodejních míst.
  • Uživatelé systému si mohou sami zvolit obsah a formu reportů. To přispívá k snadnému pochopení odpovědí na vyřčené otázky.
  • BNS se stal dennodenním rutinním nástrojem využívaným při řízení pivovaru.

Ing. Petr Žáček, ekonomický ředitel:

BNS samozřejmě není jediným manažerským informačním systémem, který je na trhu k dispozici. A v řadě případů jde dokonce o mocnější systémy, než je BNS. Proč jsme si tedy vybrali právě ten? Domnívám se, že jádro odpovědi na tuto otázku spočívá v tom, že je to jednoduchý a uživatelsky příjemný systém, který navíc tvoří velmi dobrý kompromis mezi pořizovací cenou, rozsahem a rychlostí zpracování dat. Jsem přesvědčen, že každá firma se jednoho dne dostane do situace, ve které ji kvalitní data = informace nechybí. Jejich sběru však věnuje více času než samotné analýze a vlastní realizaci opatření, která by z ní měla být vyvozena. BNS je šikovný, univerzální a velmi přehledný analytický nástroj, který se hodí do podnikové praxe středně velkých firem. Obsahuje plánovací know-how společnosti INEKON SYSTEMS a to mu spolu s profesionálním přístupem jeho zaměstnanců dává onu přidanou hodnotu, kterou jsme ocenili."