Navrhneme řešení (BNS OP)

INEKON SYSTEMS poskytuje firmám metodické postupy a nástroje, které jim usnadňují navigaci k jejich podnikatelským cílům.

Odstranění slabin: BNS – OP

Optimalizace navigačních procesů (OP) napravuje nedostatky, které byly zjištěny při navigačním auditu pomocí služby Inekon Systems BNS – NA nebo jinak. Má bezprostřední dopady na výkonnost a tím i na podnikatelský úspěch a zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka.

Charakteristika

Náprava určitých metodických a informačních slabin a úzkých míst v praxi podnikového řízení se odehrává v součinnosti specialistů Inekon Systems a zadavatele. Optimalizace navigačních procesů vychází z jednotné metodické struktury tzv. branchových modelů, které obsahují zobecněnou zkušenost Inekon Systems z podobných případů. V současnosti jsou k dispozici čtyři typy pro podniky výrobního charakteru: rychloobrátkové zboží, výroba automobilových dílů, dodávky investičních celků a zakázková výroba, sériová výroba.

O BNS – OP je vhodné uvažovat, když…

… byly nalezeny nedostatky v plánování a analýze výsledků, které brání rozvoji firmy,

… dosažená skutečnost v byznysu neodpovídá záměrům a potenciálním možnostem podniku,

… procesy na různých úrovních podnikového řízení na sebe nenavazují a komplikují tak tvorbu strategického plánu.

Struktura

Optimalizace navigačních procesů se vždy dotýká tří procesních dimenzí vrcholového manažerského řízení:

1. Řídicí cykly

  • Taktická OP – trvá obvykle jeden rok
  • Strategická OP – je nutné počítat s víceletým horizontem

2. Procesní režimy

  • Plánování budoucnosti firmy začíná sestavením základního plánu, pokračuje jeho průběžnou aktualizací, tvorbou výhledů (forecasting) a končí manažerským modelováním a simulací.
  • Hodnocení dosažené skutečnosti pak obsahuje monitoring výsledku, analýzu a interpretaci odchylek mezi plánem a skutečností. Součástí jsou i návrhy nápravných opatření.

3. Funkční oblasti

  • Sledována je prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost výkonu, finanční výkonnost, zdroje a potenciály.

Zadavatel může od specialistů Inekon Systems očekávat konkrétní doporučení směřující k narovnání datového, procesního a organizačního modelu ve všech třech výše zmíněných oblastech řízení podniku. Návrhy mohou vypadat například takto:

Datový model. Specialisté navrhnou optimalizaci soustavy klíčových ukazatelů výkonnosti, a to samostatně pro taktický i strategický cyklus řízení. Účelem je realizace vícerozměrných a hierarchických pohledů na hodnoty plánu a skutečnosti, které umožní následné efektivnější plánování.

Procesní model. Cílem je zdokonalení a optimalizace využívaných plánovacích a analytických metod při řízení firmy za pomoci panelové architektury. Každá z uplatňovaných metod manažerského řízení je zde reprezentována konkrétním navigačním panelem. Ty jsou posléze skládány do dynamických celků, které umožní flexibilní a výrazně transparentní modelování manažerských procesů. Možnosti postupných změn či úprav přitom zůstávají zachovány.

Kompetenční a organizační model. Navazuje na datový a procesní model. Definuje role účastníků procesů plánování a analýz a přehodnocuje jejich parametry – termíny zpracování, odpovědnost za plnění, obsahovou náplň apod. – s případnými dopady na motivační systém.

Výsledky BNS – OP

  • Procesy plánování, modelování a rovněž i hodnocení dosažených výsledků odpovídají aktuálním potřebám řízení, což má dopad na výkonnost a úspěch firmy.
  • Sjednocení plánovacích metod přinese menší náklady a větší efektivitu práce manažerů.
  • Odstranění slabin a úzkých míst podnikového řízení se projeví bezprostředním nárůstem výkonnosti a úspěšnosti v byznysu.

 

Napište si o více informací