Najdeme chyby (BNS NA)

INEKON SYSTEMS poskytuje firmám metodické postupy a nástroje, které jim usnadňují navigaci k jejich podnikatelským cílům.

Audit navigace: BNS – NA

Úkolem navigačního auditu (NA) je nastavit podnikovému vedení nestranné zrcadlo. To ukáže, v jakém stavu se ve firmě nacházejí řídicí procesy, a upozorní na chyby či odchylky jak po stránce metodické, tak i informační. Výsledná Auditní zpráva popíše, ve vazbě na pojmenovaná úzká místa, návrhy na zlepšení plánování a firemního reportingu.

Charakteristika

Cílem NA je hledání úzkých míst v procesech manažerského měření výkonnosti, ročního taktického plánování či projektování strategických změn. Slabiny jsou často identifikovány i v tvorbě zpřesňujících výsledků (forecasting), aktualizacích plánů, periodickém reportingu výsledků, detekci odchylek a jejich faktorové analýze i v mnoha dalších procesech.

O BNS – NA je vhodné uvažovat, když…

… řídicí procesy ve firmě nefungují efektivně či nedokáží dostatečně rychle reagovat na změny a potřeby trhu,

… je třeba ověřit adekvátnost plánovacích metod či přemýšlet o jejich náhradě za moderní, progresivní techniky,

… byly vyčerpány všechny pokusy uvolnit pracovníkům, zatíženým množstvím dat, ruce a učinit reporting transparentnějším a použitelnějším pro další plánování.

Struktura:

Navigační audit je společným dílem odborníků zákazníka a specialistů Inekon Systems. Ti se nejprve podrobně seznámí s hlavními řídicími procesy a dokumenty firmy, jako jsou plány, rozpočty, reporty, výkazy, statistiky apod. Na úvodní analýzu následně navazují dva workshopy a několik řízených interview s vybranými manažery a specialisty. NA sleduje zejména dva základní okruhy – plánování a modelování budoucnosti a sledování a hodnocení dosažené skutečnosti.

1. Plánování a modelování budoucnosti

V této oblasti se audit soustředí zejména na:

 • integritu plánů z hlediska strategického a taktického řídicího cyklu
 • možnosti uplatnění metodologie pro řízení strategických změn a koordinaci dílčích strategických projektů
 • provázání dílčích plánů mezi jednotlivými funkčními oblastmi řízení
 • adekvátnost používaných plánovacích metod a posouzení možností uplatnění progresivních plánovacích technik
 • vyváženost centralizovaných a decentralizovaných postupů plánování
 • způsob využití dosavadního vývoje a externích zdrojů dat pro prvotní návrhy plánů
 • prověrku odpovědnostního a procesního modelu za tvorby plánů
 • posouzení dosavadních schvalovacích procedur a změnového řízení při tvorbě a aktualizaci plánů

2. oblast sledování a hodnocení dosažené skutečnosti

Zde jde především o:

 • zhodnocení ucelenosti a provázanosti celofiremního reportingu
 • úvahu nad možnostmi zeštíhlení hodnocení a zvýšení jeho transparentnosti (odstranění duplicit a redundancí, eliminace rizika zahlcení čísly, stanovení optimální míry podrobnosti reportů…)
 • přezkoumání integrity vykazování výsledků z pohledu strategického a taktického řízení firmy i jednotlivých funkčních oblastí řízení
 • posouzení adekvátnosti používaných metod při hodnocení výsledku a analýze odchylek mezi plánem a skutečností

Výsledky BNS – NA

 • Firma si ověří, zda využívá opravdu efektivně všechny možnosti strategického plánování a zpětné analýzy dosažených výsledků.
 • Zákazník získá Auditní zprávu, která poukazuje na silné stránky a specifikuje odhalená slabá místa v podnikové navigaci.
 • V rámci Auditní zprávy a ve vazbě na úzká místa obdrží zákazník návrh inovativních řešení pro zlepšení plánování a firemního reportingu.
 • Specialisté Inekon Systems, kteří již nedostatky znají z předchozích podobných případů, mohou společně s odborníky zákazníka hledat efektivní způsob nápravy, který by se co nejvíce přiblížil potřebám firmy.

 

Napište si o více informací