Evropské fondy tu jsou pro nás (BNS EF)

INEKON SYSTEMS poskytuje firmám metodické postupy a nástroje, které jim usnadňují navigaci k jejich podnikatelským cílům.

Zvyšte svoji konkurenceschopnost pomocí evropských fondů a BNS

Softwarové řešení metodického konceptu podnikového řízení Business Navigation System (BNS) splňuje náročná kritéria prověřená agenturou CzechInvest pro získání grantů ze Strukturálních fondů Evropské unie. Žadatelé, kteří jej využili, prokázali jednoznačné přínosy v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti a získali 100 procent z požadované výše dotace. Služba BNS – EF navazuje na tyto získané zkušenosti a zvyšuje komfort pro vyřizování žádosti o dotaci. Podporuje průkazné vedení projektu, který je zakončen validními zkouškami a obhajobou požadované podpory.

Charakteristika

BNS – EF je určen především malým a středním podnikům v České republice s výjimkou hlavního města Prahy. S pomocí této služby jsou podniky schopny využít kvalitativně lépe potenciál v oblasti komunikační a informační technologie (ICT). Konečným důsledkem je pak zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Programy evropských fondů navíc poskytují dotaci nejen na služby spojené se samotnou implementací manažerského informačního systému. Zahrnout lze i požadované licence či hardwarové vybavení.

O BNS – EF je vhodné uvažovat, když…

…patříte do kategorie malý a střední podnik,

…vaše OKEČ je vymezeno oddíly zpracovatelského průmyslu D 15.1–D 37.2 vyjma OKEČ 16 a 23,

…potřebujete získat podporu na zavedení či rozšíření ICT až do výše 60 procent,

…máte alespoň dvouletou historii, tj. dvě za sebou jdoucí uzavřená účetní období,

…chcete projekt realizovat v ČR mimo území hl. m. Prahy.

Struktura

Řešení BNS v rámci služby BNS – EF je zaměřeno na zavedení či rozšíření využití dosavadních informačních systémů. Jeho součástí je například implementace manažerských, řídících, taktických a znalostních IS (Business Inteligence, Kowledge Management apod.). Ty můžete využít při:

• Růstu vnitřní efektivity podniku,

• vývoji nebo inovaci dosavadních výrobků a technologií,

• zvyšování efektivity v dodavatelsko-odběratelských vztazích,

• rozvoji technické infrastruktury a programového vybavení,

• zavádění a rozšiřování outsourcingu IS/IT nebo jeho částí v podnicích,

• implementaci informačních systémů u drobných a malých podniků, které se v této oblasti vykazují nízkým či nulovým stupněm rozvoje modelu za tvorby plánů,

• posouzení dosavadních schvalovacích procedur a změnového řízení při tvorbě a aktualizaci plánů.

 

Při zpracování podkladů k získání dotace z evropských fondů spolupracujeme s renomovanou firmou Polytechna Consulting, a. s.

Díky jednoznačně prokazatelným přínosům služby v rámci průběžného monitoringu projektu lze získat nevratnou dotaci až do výše 60 procent.

Mezi ně patří:

  • hmotný a nehmotný majetek,
  • služby poradců, expertů, školení, studie, patenty, know-how, licence, outsourcing,
  • přístup k informacích a databázím,
  • tvorba webových stránek,
  • náklady na publicitu.

Podpora je vyplácena zpětně na základě předložené žádosti o platbu. Tu podáte formou elektronického formuláře až po skončení etapy nebo celého projektu v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace a s Pravidly etapizace projektu.

Výsledky BNS – EF

  • Díky implementaci nových, moderních ICT zefektivníte vnitřní chod podniku i vztah se zákazníky, dodavateli či zástupci veřejné správy.
  • Založení projektu v aplikaci eAccount a účtu Master account s použitím elektronického podpisu na webových stránkách agentury CzechInvest bude pro vás díky BNS – EF snazší.
  • Specialisté, kteří mají zkušenosti z podobných případů, vám poskytnou konzultace při formulaci podnikatelského záměru a pomohou vám při jeho zpracování v předepsané struktuře včetně rozpočtu.
  • Vyvarujete se případných formálních chyb při vyplňování Registrační žádosti, Finančního výkazu či Plné žádosti o dotaci a jejich povinných příloh.