BNS-PET (Pre ERP Training)

INEKON SYSTEMS poskytuje firmám metodické postupy a nástroje, které jim usnadňují navigaci k jejich podnikatelským cílům.

Funkční plánování: BNS – PET

Business Navigation System – Pre ERP Training (BNS – PET) pomáhá manažerům, vedoucím controllingových a IT útvarů specifikovat manažerské informační potřeby při implementaci nebo upgradu provozního systému (ERP). Správné nastavení datových a procesních struktur je důležitým předpokladem k vytvoření efektivního datového prostředí pro podnikové plánování a funkční analýzy.

Charakteristika

Dvoudenní workshop pořádaný společností Inekon Systems pro manažery a specialisty zákazníka odstraňuje rizika, která bývají běžná při radikálních inovacích ERP systému. Mezi nejčastější chyby patří opomenutí informačních potřeb vrcholového managementu. Systémy ERP totiž poskytují pouze data sloužící k provozním potřebám (účetnictví, fakturace, rozvrhování výroby apod.). Tvorba statistických zpráv v nich bývá časově náročná, nepružná a často neumožňuje průřezové ani křížové zobrazení. Sestavovat a modelovat komplexní celofiremní plány pak v ERP obvykle nelze vůbec.

O BNS – PET je vhodné uvažovat, když…

… je nutné radikálně inovovat provozní transakční systém – ERP,

… je třeba jasně a systematicky specifikovat požadavky podnikového řízení, které budou dále implementovány do ERP.

Struktura

Manažeři a další odborní pracovníci zákazníka absolvují dvoudenní řízený workshop. Zde společně se specialisty Inekon Systems stanoví informační potřeby vedení v datových strukturách řízení v jednotlivých funkčních oblastech (prodejní výkonnost, ziskovost a nákladovost výkonu, finanční výkonnost, zdroje a potenciály). Vymezené požadavky dále rozdělí na část dotýkající se budoucí implementace ERP a na část, která bude postavena mimo. Ze všech poznatků pak bude sestaven dokument „Manažerské požadavky na provozní datové zdroje“. Ten specifikuje potřebnou strukturu evidovaných dat a stává se přímým a závazným zadáním pro zavedení nového ERP.

Výsledky BNS – PET

  • Je zajištěna integrita mezi dvěma „hemisférami firemního mozku“, tj. provozním a manažerským informačním systémem.
  • Informačním potřebám vrcholového managementu je věnována pozornost včas, odpadá tedy nutnost dodatečné nákladné programové úpravy provozního systému.
  • Implementované datové prostředí je dynamické a flexibilní. Umožňuje proto efektivní dlouhodobé plánování a analytickou podporu manažerského řízení.

Napište si o více informací