BNS SX – řiďme strategicky

BNS SX – nová kvalita strategického řízení

Business Navigation System Strategic Extension (BNS SX) je profesionální manažerský informační systém pro podporu tvorby, řízení a aktualizace strategického plánu společnosti vyvinutý specialisty Inekon Systems. Jde o silný navigační nástroj z oblasti business intelligence, který je výrazně zaměřen na vizualizaci ve formě strategických map členěných podle organizační struktury společnosti. BNS SX však umožňuje nejen plánovat cíle a jejich vzájemné vazby. Dokáže také výrazně podpořit controlling podnikatelských aktivit a s předstihem upozornit na blížící se rizika projektů, která by mohla nepříznivě ovlivnit hospodářské výsledky.

Struktura

BNS SX je zaměřen na podporu strategického řízení společnosti. Usnadňuje tvorbu strategických podnikových cílů a současně umožňuje jejich provázání s ukazateli výkonnosti. Systém využívá aplikační know-how vytvořené na základě celosvětově rozšířené metodiky Balanced Scorecard (BSC). Skládá se ze tří pracovních režimů (viz schéma):

1.) Strategická mapa – slouží k sestavení víceletých cílů podle metodiky Balanced Scorecard. Toto řešení přináší uživatelům nejen přehled nad vytyčenými cíli, ale především možnost je přemisťovat, nově specifikovat, vytvářet mezi nimi vazby, rušit je či je nově zakládat. Od každého z cílů ve strategické mapě je možné okamžitě přejít na hodnocení ukazatelů a projektů.

2.) Přehled ukazatelů – poskytuje informace o tom, jak se naplňují záměry podniku. Aplikace ukazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečně dosaženými hodnotami ukazatelů v závislosti na konkrétně vybraném cíli.

3.) Přehled projektů – umožňuje přiřazení kapacit, interních a externích nákladů k projektům a sledování plnění projektů ve vazbě na strategické cíle. Přehled je možné třídit a omezit podle zadaného kritéria, tj. podle hodnot libovolného údaje ze specifikace projektů (náklady, zodpovídá, hodnocení apod.).

BNS SX staví neustále aktuální podnikovou strategii do popředí a konfrontuje s ní všechny klíčové aktivity společnosti. Díky tomu má management možnost kontinuálně sledovat úspěšnost plnění stanovených cílů, korigovat strategické řízení a celkově zefektivnit manažerské rozhodování. Systém lze snadno provázat s aplikací na podporu taktického plánování BNS AB a tak zajistit pro management společnosti novou úroveň navigace k podnikovým reportům.
Ty jsou vhodné zejména při potřebě náhledu na větší detaily, tj. identifikace odpovědnosti a příčin odchylek od stanovených záměrů a hledání efektivních cest řešení.

Související služby

Součástí BNS SX je nabídka širokého portfolia služeb. Ty se netýkají pouze vlastního informačního systému, tj. návrhu řešení implementace, vývoje, školení zaměstnanců či poimplementačního servisu. Společnost Inekon Systems poskytuje i metodickou a procesní podporu v oblastech, které s jeho zavedením bezprostředně souvisejí. Jde například o formulace a realizace celopodnikové strategie, roční plánování a rozpočtování, controlling, řízení výkonnosti, běžné a manažerské účetnictví a reporting apod.

Přínosy BNS SX

  • Top management získává komunikační nástroj, s jehož pomocí může zrychlit proces manažerského rozhodování, eliminovat chyby a nastavit jasnou budoucnost podnikání.
  • V horizontu tří měsíců od implementace se strategie stává živým závazkem, který je možné kriticky posuzovat a korigovat díky efektivnějšímu manažerskému řízení.
  • Všechny klíčové aktivity společnosti se odehrávají s ohledem na dlouhodobé záměry podniku nastavené v rámci strategického řízení.
  • Vzájemné propojení cílů umožňuje včas předvídat přicházející rizika a vyvarovat se jich.
  • Projektování strategických změn má uživatelsky jednoduchou podobu a je provázané se všemi klíčovými činnostmi.

 

Napište si o více informací