Zdroje a potenciálů výkonu (BNS-ZPV)

Efektivní řízení ekonomických zdrojů

Potřeba účinného manažerského řízení kapacit v oblastech výroby, nákupu, zásob, dopravy a lidských zdrojů je přímou výzvou pro zavedení Zdrojů a potenciálů výkonu (ZPV). Tato nadstandardní funkční oblast řešení Business Navigation System (BNS) optimalizuje využití zdrojů ve vztahu k výkonu. Ulehčuje tak práci výrobním ředitelům, manažerům na nižších úrovních řízení či vedoucím logistiky, nákupu a personalistiky.

Struktura

Zdroje a potenciály výkonu mají stejně jako ostatní funkční oblasti BNS svou standardizovanou podobu. Řešení představují moduly Výroba, Nákup, Zásoby, Lidské zdroje, Dodavatelé, Doprava a Energie. Ty jsou zaváděny podle charakteru a individuálních potřeb podniku.

 • Výroba (VY) − sladí plánované požadavky prodeje s výrobními kapacitami a stanovuje produktové rozložení na výrobní linky.
 • Nákup (NA) umožňuje sestavení ročního či krátkodobějšího plánu nákupu materiálu po jednotlivých měsících. Přispívá k optimalizaci materiálových a finančních toků.
 • Zásoby (ZA) sleduje vývoj a stav nakupovaných nebo vyráběných položek zásob. Zjednodušuje hodnocení nákupu, příp. výroby, podle stavu zásob a jeho změn.
 • Lidské zdroje (LZ) slouží k podrobnějšímu plánování kapacit a osobních nákladů podle stanovených ukazatelů. Pomáhá získat ucelený přehled o personální oblasti.
 • Dodavatelé (DO) − přispívá k hodnocení spolehlivosti dodavatelů podle dodržování termínů dodávek. Hodnocení je založeno na odchylkách plnění proti plánu.
 • Doprava (DP) zajišťuje podrobné plánování a analýzu nákladů vynakládaných do dopravy, a to jak mezi sklady, závody, tak i k zákazníkům nebo materiálu od dodavatelů.
 • Energie (EN) − pomáhá podrobně plánovat a analyzovat náklady na energie (média) v podnicích, které jsou v této oblasti zatíženy vysokými náklady.

Pro ZPV se rozhodněte, když…

…usilujete o pravdivé a věrné zachycení nákladové náročnosti vstupních zdrojů;

…chcete znát odchylky v průběhu firemních procesů a jejich dopad do finančních výsledků firmy;

…potřebujete získat kvalitnější podklady pro vyjednávání o podmínkách nákupu či pro rozhodování o přijetí obchodní zakázky a o jejím vlivu na kapacity;

…musíte rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly vést k nežádoucím změnám v nákladové náročnosti produkce;

…cítíte nutnost optimalizovat požadavky na kapacity strojů a zařízení a na pracovníky potřebné kvalifikace.

Procesy řízení zdrojů a potenciálů výkonu jsou stejně jako všechny další funkční oblasti BNS strukturovány do dvou režimů. Builder se soustředí na sestavení plánů výroby a nákupu, výhled a simulace (moduly Zásoby a Dodavatelé Builder neobsahují). Analyser slouží k vyhodnocení plnění a efektivity vynaložených nákladů a k analýzám odchylek proti původnímu plánu. Oba režimy jsou sestaveny z panelů. Jejich vhodným složením pak vzniká model tvorby plánu a analýzy výsledku, který je pro každý z modulů samostatný.

Přínosy BNS – ZPV

 • Umožňuje stanovit požadavky na výrobu a nákup se zohledněním kapacitních zdrojů a skutečných potřeb na určitý produkt.
 • Přispívá k efektivnímu řízení nákupu a materiálových toků.
 • Pomáhá navrhnout optimální skladové zásoby ve všech skladovacích místech.
 • Poskytuje detailnější přehled o nákladech, které nejvýrazněji zatěžují hlavní výdělečnou činnost podniku.
 • Nabízí agregované informace za delší časové období formou přehledových tabulek a grafů, které slouží k evidenci a sledování zásob, obrátky zásob, objednávek a dodávek materiálu, lidských zdrojů, nákladů jednotlivých operací a ostatních naturálních a hodnotových dat.

Plánovací postupy

 • Detailní plán polotovarů
 • Plán výroby
 • Detailní plán výrobních nákladů
 • Plán lidských zdrojů
 • Detailní plán cen nakupovaných položek
 • Plán nákupu

Analytické postupy

 • Plnění plánu výroby
 • Plnění plánu lidských zdrojů
 • Plnění plánu nákupu
 • Odchylkové analýzy
 • Šachovnice plnění plánu
 • Paprskový graf
 • Analýza trendů

Ke stažení: