Nákladovost a ziskovost výkonu (BNS-NZV)

Přehledné řízení hospodárnosti

Práce ekonomických ředitelů, controllerů a dalších firemních specialistů z oblasti výroby či logistiky je díky Business Navigation System (BNS) efektivnější a jednodušší. Pomocí funkční oblasti Nákladovost a ziskovost výkonu (NZV) je možné plánovat a řídit poměr mezi ziskovostí a prodeji jednotlivých produktových skupin, řad nebo značek. Analýzy ziskovosti lze přitom provádět z mnoha úhlů pohledu: podle zákazníků, distribučních kanálů, regionů a samozřejmě s využitím variantních kalkulačních postupů volených podle konkrétních firemních podmínek.

Struktura

Nákladovost a ziskovost výkonu umožňují manažerům rychlé prověření ziskovosti prodávaných výrobků, zboží či služeb, a to s využitím více variant kalkulačních postupů. Každý z nich je využíván pro řešení rozdílných rozhodovacích úloh. Neúplná kalkulace je podkladem k výběru specifické zakázky při nestandardních podmínkách, úplná zase pro modelování nákladů při různém stavu vytížení kapacit. Navržený systém kalkulace orientovaný na podnikové řízení umožňuje rozlišovat fixní a variabilní náklady, čímž se výrazně zvyšuje vypovídací schopnost kalkulace. Jednotlivé moduly funkční oblasti nákladovosti a ziskovosti zajišťují přehlednou, pružnou a hlavně průběžnou kontrolu odchylek – např. v oblastech efektivity výrobních procesů, nákupních cen či struktuře sortimentu. Nejde přitom pouze o jednoduché informace na úrovni jednotlivých výrobků; BNS okamžitě identifikuje příčiny odchylek a následnou personální odpovědnost. Zároveň nabízí další postup, tj. neorientuje se na minulost, jeho cílem je řešit současnost a poskytnout výhled do budoucnosti.
Klíčové pohledy na ziskovost produktů přináší manažerům například analýza bodu zvratu (BEP), rentability zákazníků, tvorba výhledů do konce roku atp. Uživatelé mohou přitom do plánovacího procesu kdykoli aktivně vstoupit a promítat prováděné změny jednotlivých ukazatelů až do úrovně hospodářského výsledku společnosti. Rozhodování o tom, které výrobky a projekty je účelné dále podporovat či jak vzájemně kombinovat výroby jednotlivých produktů, je pak mnohem snazší.

Řízení nákladovosti a ziskovosti výkonů je podporováno dvěma samostatnými moduly Variabilní náklady (VN) a Krycí příspěvek (KP).

Modul VN slouží k sestavení plánu variabilních jednicových materiálových, mzdových či ostatních nákladů. Mezi materiálové náklady patří objemy vstupů obsažené v konstrukčních výkresech, recepturách či obecně THN normách. Mzdové náklady lze vykázat na vrub pracovních úkonů přímo vztažených k produktům.

Modul KP podporuje jednostupňovou kalkulaci příspěvku na krytí fixních nákladů a zisku. Krycí příspěvek je tak možné plánovat za dílčí produkt, skupinu či řadu výrobků. Kalkulaci lze následně rozvinout i na zákazníka, skupinu zákazníků nebo celý distribuční kanál.
Součástí modulu KP je i vícestupňová kalkulace, která umožňuje další zpřesňování informací. Krycí příspěvky je např. možné rozdělit do více úrovní podle organizačního nebo procesního složení přímých fixních nákladů. Cílem „vrstvení“ je bližší specifikace příčin a odpovědnosti za jednotlivé nákladové položky.
Modul KP nabízí rovněž úplnou kalkulaci nákladů produktů – do výsledku tedy mohou vstoupit i nepřímé náklady. Ty jsou rozčleněny podle typů a následně na základě vztažných veličin propočítány na jednotlivé výrobky. Tak je podpořena kalkulace režijních přirážek např. při různém stupni využití kapacity jednotlivých pracovišť nebo středisek.

Pro NZV se rozhodněte, když…

…chcete vědět, jak se promítne změna struktury výrobků do jejich výsledné ziskovosti,

…potřebujete variantně promítnout změny nákupních cen do ziskovosti produktů v celé šíři prodávaného sortimentu,

…chcete být průběžně upozorňováni na změny v ziskovosti produktů a okamžitě navigováni k jejich externím nebo interním příčinám, aby bylo možné včas přijmout odpovídající opatření,

…vyžadujete zavedení účinného controllingu distribuční sítě a logistiky, který doplňuje celkový obraz o úrovni řízení nákladovosti a ziskovosti výkonu,

…potřebujete znát nákladovost při různém využití kapacit výrobních zařízení a středisek,

…se snažíte zefektivnit zákaznické i produktové portfolio.

Přínosy BNS – NZV

 • Propojení na prodejní výkonnost umožňuje modelování ziskovosti při změnách struktury produktových cen.
 • Umožňuje pracovat s volitelným kalkulačním vzorcem i individuálně stanovenými krycími příspěvky a řídit bod zvratu produktu (BEP).
 • Používá kalkulační vzorce, které slouží k různým rozhodovacím úlohám, například cenotvorbě, analýze rentability, motivaci zaměstnanců apod.
 • Propojuje controllingové metody úplné a neúplné kalkulace režií na jednotku výkonu.
 • Poskytuje možnost využívat alternativní rozvrhové základny. Díky tomu lze například zjistit, který z ukazatelů zvolených jako rozvrhová základna koreluje s vývojem nákladovosti nejpřesněji.
 • Umožňuje použít Activity Based Costing Management

Plánovací postupy

 • Úprava spotřeby přímých vstupů
 • Převod ceny přímých vstupů
 • Úprava přímých jednotkových nákladů
 • Nastavení přiřazení režií
 • Přiřazení rozvrhových základen
 • Výpočet režijních koeficientů
 • Zobrazení alokovaných nákladů
 • Převod do dalšího stupně kalkulace
 • Rozvrh režie na produkty

Analytické postupy

 • Vývoj od vybraného období
 • Analýza ukazatelů ziskovosti
 • Šachovnice plnění plánu
 • Analýza rozptylu ukazatelů
 • Analýza odchylek
 • Analýza bodu zvratu
 • Struktura krycích příspěvků
 • Krycí příspěvek na zákazníky