Finanční výkonnost businessu (BNS-FVB)

Dynamické řízení finanční výkonnosti

Podpora identifikace a řízení vlivů, které ovlivňují hospodářský výsledek, rozvahové položky a cash-flow jsou hlavním cílem Finanční výkonnosti businessu (FVB). Tato funkční oblast řešení Business Navigation System (BNS) ulehčuje práci finančním ředitelům či manažerům na nižších úrovních řízení, vedoucím středisek a dalším specialistům v mnoha podnicích.

Struktura

Stejně jako další funkční oblasti má i finanční výkonnost businessu v rámci konceptu Business Navigation svou standardizovanou podobu. Řešení se opírá o tři moduly BNS – Fixní náklady, Hospodářský výsledek a Manažerské finanční pohledy. Ty bývají často doplněny čtvrtým, nadstandardním modulem Cash-Flow. Moduly slouží k sestavení, průběžným aktualizacím a ke kontrole plnění finančního plánu.

 • Fixní a režijní náklady středisek (FN).
  Modul FN slouží pro plánování a analýzu fixních nákladů, které byly vynaloženy na základě provozního plánu nákladů v konkrétním období a v jednotlivých střediscích. Kromě plánování nákladů na správu může být modul využíván například i pro plánování fixních nákladů na dopravu a energie, odpisů či některých dalších typů osobních nákladů. Hodnoty plánu se zadávají přímo do střediskových výsledovek. Zde jsou dále rozpracovávány nebo kumulovány pro potřeby celé společnosti.
 • Hospodářský výsledek (HV).
  Modul HV pomáhá identifikovat vlivy klíčových podnikových procesů na hospodaření společnosti, a to jak po linii organizační, tak i produktové nebo zákaznické. Konsoliduje hodnoty plánované v modulu Fixních nákladů a v modulech Variabilní náklady a Prodejní výkonnost z ostatních funkčních oblastí BNS. Modul Hospodářského výsledku vyhodnocuje plnění plánu a zkoumá odlišnosti hospodářského výsledku v rozložení na jednotlivé vlivy včetně grafického znázornění rozdílů (mj. i EBIT bridge).
 • Manažerské finanční pohledy (MP).
  Modul MP umožňuje jednoduchý výpočet plánovaných položek rozvahy. Přehledně zobrazí vypočtené výkazy (rozvahu, výsledovku či výkaz cash-flow) a přitom sleduje stanovené ukazatele hospodaření. Umožňuje volit mezi tabulkovým a grafickým zobrazením (mj. i DuPont analýza/pyramidální rozpad ROE, případně paprskové grafy) a provádět široké spektrum finančních analýz, při nichž má uživatel plně pod kontrolou výpočetní pravidla.
 • Cash-Flow (CF).
  Úkolem nadstandardního modulu je optimalizace postupů při formování budoucích finančních toků. Jde o plánování čistého pracovního kapitálu (pohledávky, závazky, zásoby, peněžní prostředky), investiční (investice, opravy, leasing apod.) a finanční činnosti (úvěry, vlastní kapitál apod.).

Procesy finanční výkonnosti businessu jsou stejně jako všechny další funkční oblasti BNS strukturovány do dvou režimů – Builder a Analyser. V prvním je modelována finanční budoucnost firmy, tj. jsou sestavovány finanční plány, výhledy a simulace. Druhý slouží k reportingu finančních výsledků finanční výkonnosti a k analýzám odchylek proti původnímu plánu.

Pro FVB se rozhodněte, když…

…usilujete o pravdivé a věrné zobrazení všech procesů do statutárních výkazů firmy (rozvaha, výsledovka, cash-flow),

…chcete znát odchylky v průběhu firemních procesů a jejich dopad do finančních výsledků firmy,

…potřebujete získat kvalitnější podklady pro rozhodování o výhodnosti investičních akcí a o jejich vlivu na vývoj klíčových ukazatelů výkonnosti podniku,

…musíte rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly vést k nežádoucím změnám v nákladové náročnosti produkce,

…cítíte nutnost zpřehlednit informace o pracovním kapitálu a provázat jeho řízení s průběhem nákupních, logistických a výrobních rozhodovacích procesů.

 

Přínosy BNS – FVB

 • Umožňuje precizní řízení rozpočtů středisek respektující ekonomické vazby na ostatní útvary.
 • Dynamicky provazuje řízení rozpočtů středisek, projektů a zakázek.
 • Zavádí nové standardy a pravidla pro decentralizované řízení hospodárnosti.
 • Management má lepší přehled o kapitálu, který je k dispozici, a dokáže ho jednoduchým způsobem provázat s výrobními a logickými procesy.
 • Vytváří jasné rozhraní mezi lokálním a koncernovým reportingem podle mezinárodních standardů.
 • Zprůhledňuje procesy důležité pro řízení finanční výkonnosti businessu a díky tomu snižuje náklady.

Plánovací postupy

 • Úprava fixních a režijních nákladů
 • Úprava ostatních výnosů
 • Rozvrh lineárních trendů
 • Plán majetku
 • Plán úvěrů
 • Plán pohledávek a závazků
 • Finanční a investiční cash-flow
 • Úprava doby splatnosti
 • Změna stavu vnitropodnikových zásob
 • Plán pracovního kapitálu

Analytické postupy

 • Plnění plánu – manažerská výsledovka
 • Rozvaha – manažerský pohled
 • Statutární výkazy CAS
 • Statutární výkazy IAS/IFSR, US GAAP
 • Pyramidové rozpady ukazatelů
 • Odchylkové analýzy
 • Šachovnice plnění plánu
 • Paprskový graf
 • Analýza trendů

Ke stažení: