BNS AB – plánujme takticky

BNS AB – nová kvalita plánování a analýz

Business Navigation Systems Advanced Budgeting (BNS AB) je subsystém manažerského informačního systému BNS a představuje komplexní softwarové řešení pro podporu taktického plánování s obvykle ročním horizontem. Součástí aplikace je rovněž detekce odchylek, analýza, správná interpretace a navigace k jejich nápravě. Systém poskytuje možnosti širokého spektra nastavení v závislosti na potřebách zákazníka. Standardní funkční oblasti integrují klíčové plánovací a analytické procesy ve firmě a mohou být případně rozšířeny o další moduly vyvinuté na zakázku.

Struktura

Koncepce BNS AB překonává statičnost běžného plánovacího procesu. Podporuje tvorbu libovolného počtu verzí plánů – od kontinuálních přes klouzavé až po variantní. Přináší tedy výhody průběžných aktualizací, plánů s neustále se posunujícím cílovým horizontem stejně jako možnost práce s paralelními variantami plánu platnými po celé prováděcí období.
Jádrem systému jsou tři funkční oblasti (viz schéma):

1.) Prodejní výkonnost businessu (PVB) umožňuje manažerům modelovat obchodní výsledky produktových řad, skupin či jednotlivých výrobků při respektování vícevrstvé rozdílnosti zákaznických přístupů. Funkční oblast dovolí vytvořit reálný zpětnovazební model firemního obchodu a marketingu a tím eliminovat případná rizika. Díky PVB lze sestavit a průběžně aktualizovat obchodní plány a pomáhá rovněž tvořit jejich výhledy a simulace.

2.) Nákladovost a ziskovost výkonu (NZV) poskytuje manažerům informace o rentabilitě nabízených produktů a služeb využitím kalkulačních postupů. Funkční oblast přináší možnost s předstihem varovat management o blížících se změnách v plánované ziskovosti produktů, zákazníků či celých distribučních kanálů. Management tak získává možnost na ně pružně reagovat a zefektivnit manažerské rozhodování.

3.) Finanční výkonnost businessu (FVB) umožňuje modelovat finanční náročnost a potřeby podnikových zdrojů pro realizaci taktického plánu. Manažeři budou schopni lépe využívat disponibilní kapitál a s předstihem vyhledávat nové zdroje, které budou zásadní pro úspěšnou realizaci definovaných podnikových cílů.

 

  

Pro BNS AB se rozhodněte, když…

…je nutné, aby podnik dokázal ve velmi krátké době promítnout změny vývoje na trhu do variantních produktových kalkulací a očekávaného hospodářského výsledku,

…potřebujete zefektivnit controlling, jasně identifikovat odchylky od původních záměrů, diagnostikovat je a hledat nejlepší varianty řešení,

…byste rádi každou změnu v nastavení nejprve vyzkoušeli prostřednictvím simulace dopadů na podnikové hospodaření,

…potřebujete jednoduchým a srozumitelným způsobem hledat příležitosti ke zvýšení výkonnosti a snížení nákladů.

 

Funkční oblasti je možné podle přání zákazníka rozšířit o další, nejčastěji o:

Zdroje a potenciály výkonu (ZPV) – podporuje úspěšnou realizaci manažerského kapacitního plánu výroby a podává informace o potřebě zaměstnaneckých a logistických kapacit a nutnosti případných investic.


BNS AB je tvořen dvěma procesními režimy – Builder a Analyser. První umožňuje sestavit referenční plán a průběžně jej aktualizovat. Bývá využíván rovněž při prognózování a simulacích, které jsou neocenitelné pro správné manažerské rozhodování. Druhý je určen ke sledování dosažených výsledků a k analýze interpretací nalezených odchylek. Analyser nabízí uživateli nástroje k nalezení jejich příčin nebo výběr z řady již existujících dostupných analýz.

Moduly

Informační systém BNS AB je tvořen strukturou standardních modulů (viz schéma). Jsou to Prodejní výkonnost (PV), Variabilní náklady (VN), Krycí příspěvek (KP), Fixní náklady (FN), Hospodářský výsledek (HV), Manažerské finanční pohledy (MP) a Cash Flow (CF). Tvorba plánů i analýz potom probíhá formou na sebe navazujících kroků.

V režimu Builder proces začíná u plánu výnosů (prodeje), pokračuje plány nákladů v druhovém či kalkulačním členění, plány tvorby hospodářského výsledku a končí celkovým finančním plánem firmy.

Režim Analyser využívá stejný přístup, avšak v obráceném pořadí. Uživatel je navigován od odchylek, které se projevily ve výsledcích hospodaření, až k nalezení jejich příčin nejnižších úrovní vícedimenzionálních struktur ukazatelů.

Přínosy BNS AB

  • Poskytuje „inteligentní“ podporu plánovacím a analytickým procesům, které jsou základem taktického řízení. Vzájemně je propojuje a používá získaná data k ztvárnění perspektiv i dosažených skutečností.
  • Podporuje principy dynamického plánování s možností mnoha variant nastavení v jednotlivých fázích plánu i analýzy.
  • Představuje jednoduchý a logický způsob pro sestavení Business či Master plánů, řízení ziskovosti či prodejní výkonnosti.

 

 

Napište si o více informací