Ječná Zuzana – Využití metody Balanced Scorecard pro řízení v oblasti malého a středního podnikání (2007)

Anotace

Metoda řízení Balanced scorecard je způsobem, jak může společnost převést účinně svoji strategii do praxe. Byla vyvinuta počátkem 90. let minulého století v USA. Dává do harmonie hodnotová (finanční) a naturální (nefinanční) měřítka. Diplomová práce se zaměřuje na použití metody Balanced Scorecard při aplikaci na malý podnik. Podrobně popisuje provedení jednotlivých kroků a jejich podíl na celkovém úspěchu při tvorbě BSC.


Klíčová slova: systém měřítek, strategie, naturální měřítka, hodnotová měřítka


Cíl

Cílem této diplomové práce je ověřit možné využití metody Balanced Scorecard v prostředí malých a středních podniků. Metoda Balanced Scorecard byla vyvinuta a objasněna na případech velkých firem, byla i rozvedena pro použití v oblasti veřejné správy. Předmětem diplomové práce je vyzkoušet možnosti jejího využití v oblasti malého a středního podnikání. Náklady na její zavedení do podniku jsou dost vysoké. Autorka chce ověřit, jestli pořízení Balanced Scorecard bude mít žádoucí výsledky na zisk podniku, a jestli se její zavedení společnosti vyplatí.
Jako modelový případ si autorka vybrala firmu Proffi-Hobby. Je to malá společnost, která se zabývá se dovozem drátěného programu a odpadkových košů pro kuchyně a jejich dalším prodejem výrobcům kuchyní v celé České republice. Je to společnost malá, ale díky situaci na trhu a interním podmínkám má možnost v dohledné době několikanásobně se zvětšit. Aby tuto šanci nepropásla, musí si své kroky řádně naplánovat. Na tuto příležitost bude aplikována metoda Balanced Scorecard.
Diplomová práce je členěna do 4 kapitol, které podávají ucelený přehled o možnostech použití Balanced Scorecard. V prvních dvou kapitolách bude čtenář seznámen s teoretickým základem tvorby a použití Balanced Scorecard, nutným pro pochopení aplikace této metody na vybranou společnost. Té budou věnovány zbylé dvě
kapitoly. Teoretická část bude v jednotlivých částech doplněna o jakýsi přehled, jak je to s rozsáhlosti užití Balanced Scorecard v praxi českých a světových podniků. Praktická část této diplomové práce obsahuje již zmíněnou aplikaci této metody na vybraný podnik Proffi-Hobby. Nejdříve pomocí analýzy nehmotných
6 aktiv a finanční analýzy bude určena výchozí situaci, ve které se v současnosti tento podnik nachází, jaké má problémy a v čem naopak vyniká. Poté pro něj bude navržen odpovídající model Balanced Scorecard, který mu pomůže využít jeho silných stránek a odstranit problémy, které v současné době řeší.