Diplomové práce

Beneš Jiří - Tvorba strategie podniku podporovaná metodou Balanced Scorecard ve spol. s r.o. Tiskárna Jiskra (2003)

Během studia na oboru řízení a ekonomiky podniku jsem měl, v rámci studentské tvůrčí činnosti, možnost blíže se seznámit s metodou BSC. Tato metoda mě zaujala a tento zájem se odrazil při výběru tématu pro diplomovou práci. Firma Tiskárna Jiskra spol. s r.o. působí na trhu již delší dobu, firma prošla svým vznikem a počátečním růstem, aby se dnes vypracovala v relativně stabilní středně velkou tiskařskou firmu. Vedení společnosti stojí před rozhodnutím, kam bude směřovat dál? Je před rozhodnutím zda zůstane u zavedených postupů řízení nebo svůj přístup k řízení změnit, a začít řídit na základě strategie. Ve své diplomové práci chci ukázat, že lepší volbou je řízení na podkladě strategie. Pro implementaci strategie jsem se rozhodl použít metodu Balanced Scorecard. Třetí kapitola obsahuje historii podniku, popis současného stavu a finanční analýzu, která zhodnocuje výsledky předchozích rozhodnutí vedení. Hlavní část práce se opírá o kapitoly pět a šest. V páté kapitole jsou formulovány možné varianty strategie podniku. V šesté kapitole je popsána implementace zvolené strategie pomocí metody Balanced Scorecard a zhodnocení přínosů zavedení strategie do podniku.

Cipin Otto – Finanční řízení v podniku JITONA a.s. s podporou systému BNS (2006)

Práce se zabývá problematikou finančního řízení a plánování, které je podpořeno manažerským informačním systémem Business Navigation System.

Drábová Monika - Balanced Scorecard (2006)

Neustálé tlaky vnějšího prostředí nutí podniky nalézt takový způsob řízení, který dokáže pružně reagovat na změny v okolí a řešit nově vzniklé situace. Základním pilířem řízení se stává motivace a stimulace pracovníků. Podmínky pro uplatnění na trhu jsou stále náročnější, z toho plyne požadavek na řízení podniku tak, aby žádná z klíčových oblastí pro udržení na trhu a získání konkurenční výhody nebyla opomenuta. Úspěch podnikání závisí na včasném a účinném zavedení strategie. Z těchto důvodů podniky investují nemalé finanční prostředky do implementace manažerských systémů řízení výkonnosti. Správný systém měření a řízení výkonnosti by měl podnik vést k naplnění strategických cílů, měl by být schopen reagovat na neustále se měnící prostředí. K těmto systémům patří mimo jiné metoda Balanced Scorecard, o které pojednává tato diplomová práce.

Falubová Kristína - Knowledge management ve vybrané společnosti (2011)

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit zavedení knowledge managementu ve společnosti Inekon Systems. Diplomová práce se v teoretické části zabývá nejdůležitějšími východisky souvisejícími s knowledge managementem. Je zde definován vztah znalostí a konkurenční výhody, pohled autorů na knowledge management, dělení znalostí podle různých kritérií, jejich vztah k datům a informacím a možnosti tvorby nových znalostí. Dále jsou v práci uvedeny rozdíly mezi znalostní a manuální prací. Přihlíží se i k důležitosti rozvoje učící se organizace až na organizaci znalostní. Teoretická část práce je zakončena možnými úhly pohledu při zavádění knowledge managementu a konkrétním příkladem možné metodiky zavedení. Část analytická používá zvolenou metodiku zavádění knowledge managementu na konkrétním příkladu společnosti Inekon Systems. Na definování obchodního zaměření a organizační strukturu společnosti navazují popisy jednotlivých bloků zaváděných v této společnosti. Jsou zde analyzována možná rizika, která mohou u jednotlivých blokův průběhu zavádění nastat. Část syntetická navrhuje opatření, jak by se zjištěným rizikům dalo nejsnadněji předejít, aby mohl knowledge management v Inekon Systems fungovat bez omezení a potíží.

Frynta Tomáš – Problémy současného stavu IS/IT z pohledu strategického řízení a jejich východiska (2002)

Současný rychlý vývoj v oblasti výpočetní techniky a zároveň stupňující se globalizace ekonomiky, která výrazně zvýšila konkurenci, vedly k tomu, že již téměř každá firma využívá nějaký informační systém. Informační systémy u středních a větších firem jsou robustní a snaží se obsáhnout co nejvíce dat. Tyto systémy jsou většinou postaveny na velkých relačních databázích, v nichž je obsaženo množství detailních informací. Díky rychlému rozvoji kapacity a výkonu počítačů již není pro­blematické tyto systémy zavést, a proto se většina podniků těší z výhod, které tyto systémy skýtají. Protože možnosti výpočetní techniky rok od roku vzrůstají, obrátil se trend vývoje od technického umožnění velký systém zavést k uživatelské přívětivosti. Dnešní systémy, nebo doplňky již existujících systémů se snaží mnohem dynamičtěji a jednodušeji přistupovat k datům. Jedna z oblastí, kde se toto nejvíce projevuje, je oblast řízení a rozhodování. Pro správné strategické rozhodnutí je potřeba mít k dis­pozici vhodně zanalyzované informace v co nejkratším čase. Řídící pracovníci větši­nou nerozumějí detailům systému, proto je nezbytné, aby ovládání systému bylo snad­né a rychlé.

Gajdica Ivo – Návrh implementace vybraných modulů BNS v družstvu Druchema (2011)

Cílem této diplomové práce je navržení strategické mapy cílů, která je jedním z pracovních režimů modulu balanced scorecard strategické navigace a navržení Modelu variabilních nákladů pomocí nástroje MS Excel na základě upravení stávajícího modulu variabilních nákladů taktické navigace manažerského systému business navigation podle potřeb družstva Druchema. Navržený pracovní režim strategické mapy cílu modulu balanced scorecard usnadňuje komunikaci strategie a vize napříč podnikem. Návrh Modelu variabilních nákladů poskytuje predevším prezentaci odchylek plánových nákladů od skutečných nákladů výroby a jejich dopad na krycí příspěvek. Model variabilních nákladů rovněž poslouží během samotné implementace modulu variabilních nákladů díky popisu vstupních dat z informačních systémů podniku.

Holičová Jana - Manažerské informační systémy a jejich postavení v architektuře informačního systému podniku (2006)

Informácie a informačná podpora manažérov sa stáva významným obchodným artiklom mnohých podnikov. Mať správne informácie, na správnom mieste a hlavne včas a vedieť sa prostredníctvom nich správne rozhodnúť, resp. vybrať na ich základe najvýhodnejší variant pre podnik, predstavuje kľúč k prežitiu v tvrdých konkurenčných podmienkach. Viac ako na operatívne riadenie podnikov, ktoré je prenechané nižším organizačným úrovniam, manažéri sa musia intenzívnejšie sústrediť na taktické a strategické fungovanie podniku a vytýčenie cieľov, ktoré treba dosiahnuť.

Holoubek Jan - Využití metody Balanced Scorecard ve stavebních firmách (2005)

Příkladem firmy zavádějící BSC ve stavebním podniku je Inekon Systems v Metrostavu. Inekon Systems je nová divize společnosti Inekon Group, a.s. zabývající se poskytováním řešení na podporu podnikového plánování a controllingu v rámci rozšířeného konceptu busines navigation, který pomáhá managementu podniků ve strategické a taktické navigaci firem k podnikatelským cílům.

Ječná Zuzana – Využití metody Balanced Scorecard pro řízení v oblasti malého a středního podnikání (2007)

Metoda řízení Balanced scorecard je způsobem, jak může společnost převést účinně svoji strategii do praxe. Byla vyvinuta počátkem 90. let minulého století v USA. Dává do harmonie hodnotová (finanční) a naturální (nefinanční) měřítka. Diplomová práce se zaměřuje na použití metody Balanced Scorecard při aplikaci na malý podnik. Podrobně popisuje provedení jednotlivých kroků a jejich podíl na celkovém úspěchu při tvorbě BSC.

Křenková Svatoslava - Plánování jako součást controllingu společnosti

Dnešní tržní hospodářství otevírá široké spektrum možností v podnikatelské sféře. Úspěchem každého podnikatele je dosažení zisku a zvyšování tržní hodnoty firmy. Tento úspěch je závislý na kvalitě vnitropodnikového ekonomického systému řízení. Tímto nástrojem se v současné době stává controlling, který chápeme především jako způsob řízení, podporu pro rozhodování vedení podniku a řídící pracovníky, a následně pak také kontrolu dosaženého stavu.

Lazarová Martina - Zhodnocení přínosu implementace Business Navigation System u zákazníků (2010)

Diplomová práce „Zhodnocení přínosu implementace Business Navigation System u zákazníků“ se v teoretické části zabývá popisem společnosti INEKON SYSTEMS s.r.o., dále popisem systému Business Navigation, relevantními teoretickými podklady a stanovením míry jejich využití. Zaměřuje se také na určení cílů a úkolů průzkumu. Praktickým výstupem je sestavení dotazníku, zpracování získaných dat a navržení doporučení.

Málek Petr – Analýza a návrh aplikací EIS v prostředí Commander Decision (1998)

V první části diplomové práce se autor zabývá významem manažerských systémů pro řízení ekonomických subjektů, trendem ve využívání OLAP technologie v této oblasti a trendy v samotné OLAP technologie. Druhá část popisuje a charakterizuje vybrané produkty ze sady Commander Decision. Zejména se jedná o následující produkty a některé další.

Matyáš Ondřej – Disertační práce – Manažerské řídící systémy jako nástroj implementace strategie firmy (2008)

Konceptu manažerských řídicích systémů (management control system) je v oblasti výzkumu manažerského účetnictví věnována výrazná pozornost. V poslední době lze dokonce zaznamenat kritické hlasy, zda se výzkum na poli manažerského účetnictví nesoustředí na danou oblast příliš a zda není manažerské účetnictví příliš zaměřeno na oblast podpory realizace přijatých rozhodnutí před podporou samotného rozhodovacího procesu. Ukazuje se proto jako vhodné podrobit koncept manažerských řídicích systémů kritické reflexi. Cílem práce je zhodnotit přínos konceptu manažerských řídicích systémů, jeho inovativní potenciál a přidanou hodnotu z pohledu manažerského účetnictví. Práce zkoumá teoretická východiska manažerských řídicích systémů zejména ve vztahu k cílovým dominantám, které řídicí systém firmy i jeho dílčí subsystémy orientují. Práce dále analyzuje obsahovou náplň konceptu manažerských řídicích systémů a vazby tohoto systému na ostatní subsystémy systému řízení firmy s primárním zaměřením na vztah manažerského řídicího systému a manažerského účetnictví. Práce prokazuje, že manažerský řídicí systém představuje koncept, který lze s výhodou použít při zkoumání systému řízení firmy a jeho informační podpory, neboť některé jeho rysy umožňují kvalitativně vyšší porozumění předmětu zkoumání.

Michálek David - Knowledge Management ve společnosti Inekon Systems (2009)

Cílem této práce je vybudování části systému Knowledge Managementu ve společnosti Inekon Systems s.r.o. Konkrétně jde o návrh typových řešení systému pro obory strojírenství a rychloobrátkového zboží. Pro dosažení tohoto cíle se práce zabývá nejprve analýzou vybraných řešení, která jsou již u zákazníků implementována. Následně jsou na základě této analýzy navrženy modelové konfigurace pro dva výše zmíněné obory. Výsledkem práce jsou konfigurace systému, které by měly odpovídajícím způsobem respektovat charakteristické znaky těchto oborů a podchycovat i odlišnosti mezi nimi.

Mikušová Klára - Analýza systému plánů a rozpočtů v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (2012)

Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému plánů a rozpočtů. Konkrétně je zaměřena na analýzu systému plánů a rozpočtů v organizaci Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Snahou je na základě shrnuté teorie, která tvoří první část diplomové práce, posoudit kvalitu a vyuţitelnost daného systému pro účely řízení této konkrétní organizace.

Müllerová Jana - Zefektivnění řídicích procesů v prodejním oddělení spol. Hesti, spol. s r.o. (2012)

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zefektivnit procesy v prodejním oddělení společnosti Hesti, protože pracovníci firmy nestíhali plnit zadané úkoly, docházelo ke komunikačním šumům, přemíře telefonátů a zmatkům. Chyběl zde jasný popis a identifikace procesů. To vše bylo navíc podtrženo nejasnou vizí a strategií do budoucnosti. Protože k tomu, abychom mohli navrhovat, případně zefektivňovat interní proces, musíme nejprve vycházet z jednotné koncepce, vize, k jejímuž naplnění vede právě strategie podniku.

Novák Petr – Aplikace systému BNS ve strojírenských podnicích (2009)

V první části je popsána problematika informačních systémů obecně, dále problematika manažerských informačních systémů a problematika Business Inteligence. Dále je zde popsán princip práce softwaru BNS. V analytické části je popsán návrh manažerského informačního systému BNS pro strojírenské podniky, konkrétně pro oblast těžkého strojírenství.

Pospíšil Petr - Aplikace Business Navigation Systems (BNS) ve výrobním podniku (2005)

Během studia na oboru Řízení a ekonomika podniku jsem měl možnost, v předmětu controlling, se blíže seznámit s metodou Balanced Scorecard prezentovanou na cvičení firmou Inekon Systems s.r.o. Tento podnik, který vyvíjí a implementuje manažerské informační systémy, se rozhodl za účelem zvýšení prodeje svých produktů vytvořit více branchových modelů. Zaujala mě tato metoda i příklad na kterém byla prezentována (Mammut – společnost podnikající na trhu rychlého občerstvení). Chtěl jsem se s metodou více seznámit, poznat její přednosti, a proto jsem přijal nabídku na zpracování diplomové práce.

Ševčík Petr – Aplikace Business Navigation Systems (BNS) ve stavební firmě (2007)

Těžištěm tohoto projektu je pochopení významu strategie v rámci podniku. Práce se zabývá obecným úvodem do podnikové strategie, postupem při zavádění strategie a také objasňuje souvislost mezi informačním systémem a strategickým řízením. V další fázi se práce zabývá zaváděním strategie do podniku metodou Balanced Scorecard, popisuje vývoj a hlavní charakteristiky této metody. Následuje část práce, zabývající se společností Inekon Systems a jejímu manažerskému systému BNS, který zahrnuje právě metodu BSC. Následuje popis implementace systému BNS od firmy Inekon Systems, s.r.o. do stavební společnosti.

Vitoulová Ludmila – Počítačová podpora manažerských rozhodovacích procesů (2005)

V teoretické části diplomové práce se autorka věnuje popisu manažerských rozhodovacích procesů na různých úrovních, pojetí strategie a strategického rozhodování a transformací strategie do metody Balanced Scorecard (BSC). První část dále obsahuje podrobné vysvětlení metody BSC jakožto nástroje k strategickému řízení a měření výkonnosti podniku, co vedlo k jeho vzniku, jaké jsou jeho základní vzorové pohledy: finanční, zákaznický, interních procesů a růstu a jejich postavení a význam v rámci BSC. V závěru první části autorka popisuje systémy pro manažerské rozhodování podporující strategické řízení a jejich postavení v architektuře IS/IT. V praktické části diplomové práci se autorka zaměřila na představení systému pro podporu strategického řízení a plánování BNS-SX (produkt firmy Inekon Group a.s. – divize Inekon Systems), který podporuje metodiku Balanced Scorecard. Cílem této části je přiblížit čtenáři uživatelský pohled na práci se systémem BNS-SX.

Volf Martin – Aplikace metody Balanced Scorecard ve spol. s.r.o. Tiskárna Jiskra (2003)

První část je věnována finanční situaci společnosti Tiskárna Jiskra spol. s r. o. a teorii metodiky Balanced Scorecard. V další část je věnována její implementaci a převedení do taktického plánování.