Slovník

ABC - Activity Based Costing - kalkulace nákladů podle dílčích aktivit; filozofie ABC vychází z myšlenky, že náklady nevyvolává samotný výkon, ale aktivity (případně procesy), které k tvorbě výkonu vedou; výsledkem metody ABC je výrazně přesnější přehled o nákladové náročnosti jednotlivých produktů nebo zákazníků.

ABM - Activity Based Management - řízení procesů a aktivit; tento koncept řízení vychází ze skutečnosti, že fungování každé organizace může být popsáno jako sled určitých aktivit nebo procesů.

Asset Management - správa a řízení aktiv firmy.

Balanced Scoreacard - BSC- celosvětová metodologie sloužící k převodu strategie do realizace.

BNS viz Business Navigation System.

BNS-AB - Business Navigation System, Advanced Budgeting - subsystém BNS podporující taktické řízení v rámci manažerského rozhodování. Slouží k tvorbě taktických (ročních) plánů a k analýze výsledků.

BNS-SX - Business Navigation System, Strategic Extention - subsystém BNS podporující strategické řízení v rámci manažerského rozhodování. Slouží k projektování strategických změn a k analýze výsledků.

BNS-Training (BNS-T) - je vzdělávací program spojený se sadou doprovodných služeb. Je určen pro podnikové manažery, controllingové pracovníky a specialisty, kteří si osvojí principy business navigace v oblastech prodejní výkonnosti, ziskovosti a finanční výkonnosti a řízení potenciálů.

BSC - viz Balanced Scorecard.

Business Intelligence - označení pro softwarové prostředky, které zpřístupňují informace z různých podnikových zdrojů, umožňují je využívat a analyzovat. Cílem je zajistit kvalitnější a přesnější informace a na jejich základě zefektivnit manažerské rozhodování. Více zde...

Business Navigation - nové pojetí informační podpory manažerského rozhodování, které překonává dosavadní koncept Business Intelligence. Podnik je důsledně orientován na budoucnost. Analýza skutečnosti má charakter vyhledávání odchylek mezi cíli a dosaženou skutečností a hledání cest k jejich nápravě. Business Navigation je ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn, taktické i strategické řízení, plánování a analýzu výsledků.

Controlling - nástroj řízení, který má za úkol koordinovat taktické a strategické plánování, vyhodnocovat podnikové výsledky a tím docílit efektivního manažerského řízení a podnik tak navigovat směrem k vytyčeným cílům.

EVA - Economic Value Added - ekonomická přidaná hodnota; ukazatel EVA měří výkonnost firmy tak, že od vykázaného zisku odečte náklady na vlastní kapitál firmy. Manažeři hodnocení na bázi EVA jsou tak odměňováni pouze za taková rozhodnutí, která zvyšují hodnotu firmy.

KP - krycí příspěvek - ukazatel, který vzniká rozdílem mezi tržbami a celkovými variabilními náklady. Je určen k pokrytí fixních nákladů a zisku.

Manažerský informační systém (MIS) - představuje nadstavbu nad standardním podnikovým informačním systémem. Výstupy z manažerského informačního systému jsou určeny pracovníkům středního a vyššího podnikového managementu. Více zde...

MFG/ PRO - typ provozního systému od společnosti QAD, který je plně konektivní se systémem BNS.

Navision Financials - typ provozního systému, který je plně konektivní se systémem BNS.

Profitability Management - řízení ziskovosti - jedna z funkčních oblastí manažerského řízení, jež je podporována informačním systémem BNS moduly KP (Krycí příspěvky) a VN (Variabilní náklady).

SAP/ R3 - typ provozního systému od společnosti SAP, který je plně konektivní s manažerským informačním systémem BNS.

SBU - Strategic Business Unit - podnikatelská jednotka společnosti, disponující samostatnou strategií.

System 21 - typ provozního systému od společnosti GEAC, který je plně konektivní s manažerským informačním systémem BNS.